GFMIS เช็คเงินกรมบัญชีกลาง

(1/1)

sumate:
GFMIS เช็คเงินกรมบัญชีกลาง

http://vendors.mygfmis.com


ระบบเรียกดูข้อมูลการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขาย (GFMIS)
คีย์ ในช่อง Address แล้วคีย์
http://vendors.mygfmis.com
กด Enter จะขึ้ย Popup ขึ้นมา
ให้ใส่ รหัสประจำตัวผู้เสียภาษี และรหัสผ่าน ก่อนใช้งาน

โครงสร้างหน่วยงาน
http://www.gfmis.go.th/gfmis_us4.html

sumate:
ถ้าบางคนเข้าไม่ได้ให้ใช้ link ข้างล้างนะครับ
http://vendors.mygfmis.com/SignIn.aspx

ถ้าเข้าเช็ค กรมบัญชีกลางไม่ได้อีก ให้ดูว่า web browser Block pop-up ของ กรมบัญชีกลางอยู่หรือไม่ 
แค่นั้นเองครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ